Fyra steg för att lära varje ny färdighet!

Fyra steg för att lära varje ny färdighet!

Stay hungry! Stay foolish!
Steve Jobs
Steve Jobs

Ursprungligen beskrivs inlärning genom “fyra steg för att lära varje ny färdighet”.  Teorin utvecklades av Gordon Training International genom sin anställde Noel Burch på 1970-talet. Den har sedan dess ofta tillskrivits Abraham Maslow, även om modellen inte visas i hans stora verk.

De fyra stegen i lärande ger en modell för lärande. Det tyder på att individer initialt är omedvetna om hur lite de vet, eller omedvetna om sin inkompetens. Om de inte känner igen sin inkompetens är de omedvetet inkompetenta. När de blir medvetna om sin inkompetens kan det börja träna denna och då blir de medvetet inkompetenta. Så småningom när de börjar använda sin nya färdighet så blir de medvetet kompetenta. Så småningom är den nya färdigheten inprogrammerad och kan utföras automatiskt. Individen sägs då ha uppnått omedveten kompetens.

Flera faktorer, bland annat att hjälpa någon “veta vad de inte vet” eller känna igen en ”blind fläck”, kan skapa mer medvetenhet och utveckling.

De fyra stegen

1. Omedveten inkompetens
Den enskilde har okunskap inom ett visst område. Den kan vara omedveten om områdets existens eller förneka nyttan av områdets betydelse. Den enskilde måste erkänna sin egen inkompetens och värdet av den nya färdigheten, innan han/hon kan gå vidare till nästa steg.
Hur länge en person tillbringar i detta skede beror på styrkan av stimulus för att lära.

2. Medveten inkompetens
Även om individen inte förstår eller vet hur hon/han hanterar området, så erkänner han/hon underskottet, liksom värdet av en ny färdighet inom området. Misstag kan vara en integrerad del av inlärningsprocessen i detta skede.

3. Medveten kompetens
Den enskilde förstår eller vet hur man gör något. Men skickligheten eller kunskapen kräver koncentration och medveten delaktighet i utförandet.

4. Omedveten kompetens
Den enskilde har haft så mycket praktik med färdigheten som nu har blivit en “andra natur” och kan utföras enkelt och till och med i samband med utförande av annan uppgift. Den enskilde kan kanske lära ut till andra, beroende på hur och när den lärt sig.

5. Medveten kompetens – omedveten kompetens

Modellen kan utökas med ett femte steg, som inte ingår i den ursprungliga modellen från början. Den exakta sammansättningen av detta steg varierar mellan författare. Vissa hänvisar till en reflekterande förmåga, eller “medveten kompetens om omedveten kompetens”, som det femte steget.

Källa; Wikipeda

Share This: