Non Violent Communication (NVC), Giraffspråket

¨ - en konflikt- och kommunikationsmodell med fokus på känslor och behov.

Giraff stor

 

Hur kan vi skapa oss ett språk där vi som jämställda möter varandras behov?
Hur kan vi skapa oss ett språk där vi är i känslomässig kontakt med varandra utan analyser, värderingar, rätt och fel?
 

DET HANDLAR OM ATT LYSSNA

Giraffspråket också kallat Non Violent Communication (NVC) eller medkänslans språk – the Language of Compassion är en fantastisk konflikthanterings- och kommunikationsmodell, formulerat av psykologen Marshall B Rosenberg. Syftet är att stärka vår förmåga att få och ge medkänsla och med det öka potentialen att få det man innerst inne önskar och tillmötesgå andras egentliga behov. Det handlar om att höra vad andra människor önskar bakom orden, att kunna se längre, till bakomliggande behov. För att åskådligöra metoden använder sig Marshall av symbolerna schakal och giraff.

Schakalen
Schakalen symboliserar en människa som har lärt sig att kommunicera enligt det gamla auktoritära systemet där var och en måste kämpa för sin sak eller förlora.

Schakalen kan ha sina öron på två olika sätt, utåt eller inåt. När öronen är utåt så hör schakalen kritik, att något är fel, och svarar då med att attackera. Det är något fel med den andra! Om öronen är inåt så hör schakalen också kritik men attackerar istället sig själv, och tror att något är fel på honom/henne själv.

Exempel;
En elev: Jag tycker du pratar massa strunt och är obegriplig!
Schakal/Lärare: Om du inte är intresserad så kan ju du lämna rummet och göra något annat!

Här attackerar Schakalen eleven. Men öronen inåt kan samma situation istället se ut så här;

Exempel;
En elev: Jag tycker du pratar en massa strunt, det här är urtrist!
Schakal/Lärare: Vad menar du med det, jag som har förberett mig så noga.
(S
chakalen/läraren tar personligen åt sig och mår dåligt!)

I schakalens kommunikation finns ingen win win situation. Någon dominerar och någon annan underordnar sig. Enligt Marshall B Rosenberg är språket grunden till våld eftersom människans behov av autonomi är central.

Giraffen
Giraffen är symbol för ett annat sätt att lyssna och kommunicera. Giraffen med sin ståtliga längd symboliserar någon som kan se längre och bakom människors ord, in i deras hjärtan och försöka lyssna till deras behov.

I exemplet ovan är giraffen är mer fokuserad på vad som händer i elevens hjärta bortom orden. Så här skulle ovanstående situation kunna låta med en giraff.

Elev: Jag tycker du pratar en massa strunt, det här är urtrist!
Giraffen/Lärare; Tycker du att det jag pratar om är för svårt eller går för fort? Vad är det som du inte förstår? Hur kan jag hjälpa dig så att du kan bli engagerad?

Giraffen förstår att vad eleven uttrycker är att hennes/hans behov inte blir bemötta.

MODELL

Schakalen har två sätt att kommunicera. Antingen är det fel på en själv eller så är det fel på den som framför kritik eller missnöje. Den utgår från fel och rätt.

Giraffen har också två sätt att kommunicera; antingen berättar man hur man själv känner på ett äkta, rakt och kongruent sätt. Eller så fokuserar man på den andra behov och känslor och hjälper denna komma till klarhet. Denna väg kallas empati. Att empatiskt lyssna handlar om att kunna ta emot kritik och andra hotfulla budskap utan att ta det personligt, fly undan eller attackera och förlora självaktning. Ofta blir kommunikationen en blandning av de båda alternativen.

Modellens fyra steg
1 Observationer: Att undvika vad som vanligt förekommer; diagnostisering, värdering eller dömande. Man vill att dialogen ska motivera till handling istället för känslor av skuld, rädsla, skam.

2 Att uttrycka sig och sina känslor: utan att attackera någon annan. Tala i jagform. Eller hjälpa den andra att få klarhet i sina behov och känslor.

3 Ge uttryck för sina egna behov, vad som är viktigt. Eller hjälpa den andra komma fram till vad som ligger bakom kommunikationen, vilka behov som inte är bemötta.

4 Och slutligen förtydliga sitt önskemål eller hjälpa den andra få fram sitt. Ett önskemål är inget krav och det ska vara enkelt att utföra direkt.

MARSHALL B. ROSENBERG

Marshall B. Rosenberg växte upp i ett turbulent Detroit. 1961 blev han psykolog. Marshall är övertygad om att människan i grund och botten inte har en inneboende våldsam natur. Det är den övertygelsen som är grunden till Marshalls koncept och verktyg i NVC där han förenar sina djupa värderingar med praktiska utövningar.
Marshall arbetar med olika grupper, med både barn och vuxna, på fängelser, i förskolor, i Gaza och andra konfliktdrabbade områden. Han förklarar att erfarenheten att någon är hörd fullt ut ofta möjliggör transformation.

DIALOGEN

Dialogen handlar om att värdera andras behov likvärdigt med våra egna, vare sig mindre eller mer. Detta kräver några steg. Först och främst, en intern dialog som kräver att vi översätter våra omdömen och fördömanden till de känslor och behov – som gav upphov till omdömena eller fördömandena. Sedan, kräver dialogen att man uttrycker dessa känslor och behov öppet. På en djupare nivå handlar det om att hålla vår uppmärksamhet fokuserad på en plats där vi mer troligt får vad det är vi egentligen behöver.

KONFLIKTER

Under viljan att identifiera och tillmötesgå allas behov finns en djup tillit till universums överflöd och i den fundamentala naturens välvilja att tillmötesgå allas behov. Den spirituella premissen som ger upphov till denna tilltro är att alla mänskliga behov, vilket är annorlunda än strategier, är universella och delas av alla: ömhet, närhet, förståelse, trygghet, behovet att bli förstådd, att betyda något för andra, att vara värdefull, autonomi. Våra konflikter uppstår inte för att vi har olika behov. De uppstår på grund av våra olika strategier att tillgodose dessa behov. När vi förstår våra egna och andra behov som ligger under våra olika beteenden så har vi inte längre några fiender. Mänskliga behov är inte i konflikt med varandra, det är strategierna att möta dessa behov som står i konflikt med varandra. Bara strategier kan vara i konflikt. Om man till fullo hör varandra behov och står i förbindelse med dessa så söker man lösningar som möter så många behov som möjligt. Om vi är separerade från varandra så kan vi inte samarbeta.

HUR VI ARBETAR MED MODELLEN

Vi har en lång erfarenhet av att arbeta med modellen i olika sammanhang och anser att den är fantastisk, både på djupet och rent mellanmänskligt. Vi arbetar med modellen på ett konkret och handfast sätt. Workshopen inleds med en kortare introduktion, därefter är det din träning och dina reflektioner som står i centrum.

Läs gärna vår blogg: Giraffspråket-en kommunikationsmetod med fokus på känslor och behov.

 

Share This: