NLP-Description1

Livet är inte vad det förväntas vara. Det är som det är. Hur du bemöter livet är det som gör skillnaden!

Vill du bemästra NLP? Genom att bli en användare av NLP kommer du att få en djup och skarpsinnig kunskap om hur du kommunicerar med dig själv och andra. Detta kommer att ge dig större kontroll över ditt liv och större inflytande på dina relationer med andra.

NLP står för neuro linguistisk programmering och är ett samlingsnamn på en uppsättning kraftfulla och enkla förhållningssätt, modeller och tekniker för personlig utveckling och effektiv kommunikation. Utgångspunkten är det som kallas modellering. Det innebär att studera hur framgångsrika människor gör, tänker och känner, när de lyckas med det som andra inte lyckas med, och att sedan göra om detta till modeller och tekniker som kan tränas och användas av andra.

Vi integrerar NLP i all vår kommunikationsträning; individuell coaching, presentationsteknik och scenisk gestaltning samt gruppdynamiska interaktions- och kommunikationsövningar. NLP är en samling knivskapa tekniker och modeller som skapar tydliga resultat inom samtliga områden.

GRUNDSTENAR

DU – ditt sinnestillstånd och din kompetens
Du är den viktigaste delen. Du har dina personliga kvalitéer som påverkar att du gör. Din framgång beror ytterst på hur resursfylld och hur kongruent du agerar. Att vara kongruent innebär att vara i rapport med dig själv, sann/autentisk i dig själv. Dina önskade resultat, dina föreställningar och värderingar överensstämmer med ditt agerande och dina ord.

Grundantaganden – principer
NLP har grundantaganden som ger guidning och ger förutsättning utifrån vilka man agerar.

Rapport – relationskvalitet
Rapport skapas när vi möter andra i deras modell av världen. Rapport är grundläggande för bra kommunikation. Rapport kan skapas på varje neurologisk nivå. Omgivningen, beteende, förmåga, föreställningar, värderingar och identitet. Rapport kan skapas omedelbart och rapport över tid leder till förtroende.

Resultat – Veta vad du vill
Allt vi gör har ett syfte. Om du inte vet vilket syfte du har är det inte så lätt att bli framgångsrik. En grundläggande färdighet i NLP är att vara klar över vad du vill och att förstå och fånga in vad andra vill. Vi skapar alltid resultat. Är det de resultat vi vill ha? Resultatorientering är ett ramverk för sinnet där du agerar på ett medvetet sätt, det är inte enbart att sätta enskilda mål.

Lyhörd för feedback – hur vet du att du får det du önskar
Genom att använda alla dina sinnen för du direkt feedback. Du ser, du lyssnar och känner vad som verkligen händer. Dina sinnen ger dig information om huruvida du är på rätt väg mot ditt mål, ditt resultat. NLP värdesätter nyfikenhet – nyfikenhet på dig själv och andra.

Flexibilitet – om det du gör inte fungerar – gör någonting annat
När du vet vad du vill och du vet vad du får, ju fler strategier du har för att nå ditt resultat, desto fler chanser till succé har du. Har du fler val i den emotionella känsla, kommunikationsstil och perspektiv för du bättre resultat. NLP uppmuntrar flexibilitet där avsikten i relationen är rapport och medvetenhet.

GRUNDANTAGANDEN

NLP bygger på en rad grundantaganden som en form av etiska regler.
De kallas grundantaganden på grund av att NLP antar och agerar som om de är sanna och är uppmärksam på de resultat de ger. Många använder dessa som en guide i sin livsutveckling.
1. Kartan skiljer sig från verkligheten
Vi reagerar på vår karta av verkligheten inte på själva verkligheten. Jag kan ändra kartan men inte verkligheten samt jag respekterar andras kartor.

2. Alla beteenden har en positiv intention.
Alla människor gör sitt bästa med de resurser som finns tillgängliga. Personer är inte deras beteenden. Acceptera personen, förändra beteendet. Det som verkar som ett negativt beteende är endast för att vi inte uppfattar intentionen.

3. Vi har alla de resurser vi behöver för att göra önskade förändringar
Det finns inga människor utan resurser, det finns bara sinnestillstånd utan resurser. Människor är perfekta.

4. Det finns inga misslyckanden – bara feedback.
Om något inte fungerar, gör något annat på ett annat sätt.

5. Att ha ett val är bättre än att inte ha ett val alls.
Alla processer ska utformas för att utöka antalet val. Den person som har mest val och störst flexibilitet i sina tankar och beteenden har den största möjligheten i interaktionen med andra.

6. Du har ansvar för dina tankar och ditt sinnestillstånd och därför även för dina resultat.
– Och jag har ansvar för mina tankar, sinnestillstånd och mina resultat.

7. Meningen med kommunikation är det gensvar, den respons du får.
Det finns ingen dålig kommunikation bara respons och feedback. Du kan inte ”inte-kommunicera”.

8. Kropp, tanke och känsla är tre delar av samma system och de påverkar varandra
Sättet att tänka på har konsekvenser för kroppen och känslan. Sättet att bruka kroppen påverkar hur vi tänker och känner. Din känsla påverkar både kropp och tankar. När du gör en förändring i det ena blir det andra automatiskt påverkat. Det omedvetna är allt som inte är medvetet just för tillfället. Det omedvetna vill dig väl.

9. Att modellera framgång leder till mästerskap.
Om en person kan göra något, är det möjligt att göra detsamma om du lär dig hur den personen ser, hör, känner, tänker och agerar. Mästerskap kan kopieras.

10. En utgångspunkt för utveckling är att ha bestämt i vilken riktning man ska utvecklas.

11. Den del av systemet som har störst flexibilitet har störst påverkan på systemet

12. Varje upplevelse kodas i våra inre representationer genom syn, hörsel, känsel, lukt och smak.

13. För att saker ska förändras för mig, måste jag förändras NU!
Om jag fortsätter att göra det jag alltid har gjort, får jag det jag alltid fått.

14. Kvalitén på mitt liv är kvalitén på mina känslor.

15. Det förflutna skiljer sig från framtiden, såvida du inte lever där
Det som hänt har hänt, men jag har en möjlighet att förändra framtiden.

Share This: