Categories
Blogginlägg Uncategorized

Trimma ert budskap

“En organisation är byggd av berättelser och myter. Berättelser som formar och formaliserar organisationen både internt och externt mot omgivningen.”

~Meyer, J. W. & Rowan, B.

 

Ta vara på teamets erfarenheter och idéer

Då vi producerar och levererar kontinuerligt i ett högt tempo utvecklas ständigt nya tankar och idéer. Hur tar vi hand om dessa idéer, erfarenheter och upplevelser? Hur gör vi oss synliga inför varandra och på marknadens scen? Hur bibehåller vi teamets vilja att fortsätta vara kreativa och leverera egna erfarenheter och visioner?

 

Workshopen Trimma ditt budskap” sätter ljus på…

  • Hur vi tar hand om organisationens idéer, erfarenheter och upplevelser.
  • Hur vi med återkoppling och utvärdering gör oss synliga inför varandra och på marknadens scen.
  • Hur vi bibehåller teamets vilja att fortsätta vara kreativa och leverera egna erfarenheter och visioner.

 

Workshopen består av tre steg:

Steg 1: Att finna … du kommer att söka efter berättelser i din egen erfarenhetsbank kopplat till företags värdegrunder och visioner.
Steg 2: Att gestalta … du kommer träna på berättarkonst och att dela dina berättelser muntligt
Steg 3: Att Kommunicera … från ett urval av berättelser kommer ni att skapa någon form av media produktion såsom; podd eller film/videoproduktion.

När vi arbetar med ”berättande” i organisationer, både internt och externt så är just målet att utifrån äkthet, aktualitet och personliga erfarenheter skapa samhörighet och legitimitet mot omvärlden. Det är också viktigt att kommunicera intern och externt vad  företaget står i samhällsdebatten och hur vi kopplar det till organisationens relevanta innehåll och produktion.

Målgruppen är ledare och team som vill skapa stark samhörighet och en stark samstämmig kommunikation utåt mot kund som utgår från organisationens historiska kärnvärden och erfarenheter.

Workshopledare för kursen är Urban Eriksson. Se nedan.

Vill du ha mer information om workshopen går det bra att ta kontakt med oss här …

 

Den röda tråden …

Målet är att organisationen inifrån och ut stärker samma bild av vad VD och organisationen vill förmedla. En del organisationer försöker påföra värderingar på sina medarbetare utifrån utan att undersöka VAD som redan lever i organisationen – de har helt enkelt inte hittat den röda tråden. Varje företag har i grunden en röd tråd men denna kan inta olika skepnader, färger och gestalta sig på flera olika sätt. Att finna den röda tråden handlar om att våga börja gräva där man står, dela erfarenheter och ringa in den gemensamma berättelsen. Denna är grundbulten som stärker gemenskap och varumärke mot kund.

En organisation är byggd av berättelser och myter …

Nyinstitutionell teori, uppstod på 70-talet som en ny teori om hur organisationer skapas, formas och utvecklas. Man ansåg att organisationer formades och utvecklades utifrån institutionaliserade myter – med andra ord från berättelser inom företaget – istället för vad man tidigare trott, från rationella formella strukturer, regelverk och kontroller. Man ansåg att tidigare teorier inte förklarade hur en organisation uppstod, varför de agerade som de gjorde och framför allt hur de överlevde. Tidigare teorier ansågs vara begränsande. De förklarade inte varför olika organisationer i olika länder och områden uppträdde liknande sätt inom samma typer av organisationer. Undersökningar visade också att anställda inte följde givna regelverk och att det långt ifrån alltid utförde regelverkets kontroller. Ändå överlevde vissa. Varför?

Meyer och Rowan (2009) två banbrytande sociologer inom nyinstitutionsteori sökte därför alternativa förklaringar på vad det är som skapar och utvecklar en organisation. Deras teorier grundar sig istället på hur organisationer skapar sig myter om t.ex. olika funktioner och roller. Det är enligt dem dessa myter som beskriver och utvecklar organisationen som riktig/lämplig, rationell och modern i omvärldens ögon. De är dessa myter som utvecklar de formella strukturerna så att de blir lika till formen med andra liknande organisationer – eftersom de strävar efter samma myt för att bli legitimera sig mot omvärldens krav och förväntningar med en strävan att vara framgångsrika och överleva. Utifrån detta nyinstitutionella perspektiv så är det viktigt att organisationerna har samma form av språk och berättelser speciellt mot omvärlden. Berättelser och myter som beskrivs av de olika professionerna i ett företag, såväl som receptionist, tekniker, säljare, verksamhetschef osv. förklarar organisationens aktiviteter och gör dem trovärdiga för anställda, potentiellt sökande, chefer, organisationens styrelse, myndigheter och övrig omgivning.

Enligt Meyer och Rowan strävar organisationer inte bara efter att vara effektiva utan att också vara legitima både internt av sina egna medlemmar och av omgivningen för att överleva. I deras forskning kommer de fram till att det är centralt i all organisering att på olika sätt anpassa sig till omvärldens myter och skaffa sig legitimitet.  Förtroendets logik visar att så länge som de interna medlemmarna själva, externa uppdragsgivare och omvärlden tror att de fungerar så kommer de att överleva.

 

Urban Eriksson är bild- och medieproducent, regissör och kommunikatör med lång arbetserfarenhet inom TV produktion och media. I InterACT Group arbetar Urban med digital företagskommunikation och produktion både internt i företag och externt ut mot kund. Han jobbar också med mediaträning och digital ledarskapskommunikation.

Han startade sin Tv karriär för över 30 år sedan, samtidigt som vi fick reklam-tv i Sverige. Då Strix Television 1988 grundades var han en del av ett litet team som satte en ny riktlinje för hur Television skulle produceras och distribueras i Skandinavien. Urban lärde sig tidigt att ha en kulturellt blandad grupp för att hitta udda innehåll samtidigt som det var viktigt att vara delaktig i samhällsdebatten. Läs mer om Urban här …

 

Källhänvisningar:
Eriksson-Zetterquist, U. (2009). Institutionell teori – idéer moden och förändring. Liber AB.
Meyer, J. W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Control. American Journal of Sociology. 83/2: s. 340-363.

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Uncategorized

Språket utvecklar organisationer.

Metaforen överför mening

Den tidiga betydelsen av metafor har att göra med ”överföring av mening”. Vi överför ett ord från ett system eller sammanhang till ett annat för att förtydliga vissa aspekter av det andra systemet. Att använda en metafor för att förtydliga och/eller tänka på sin organisation på ett nytt sätt kan lyfta fram och utveckla föreställningar om organisationen. Själva ordet organisation har i grekiskan betydelsen ”redskap”, ”instrument”. Men för många är detta okänt varför den metaforen kan ses som ”död”, eller att överföringskopplingen har ”slocknat”.

 

Språket är centralt i kulturskapande

I en kultur är språket centralt, hur vi förstår vårt sammanhang och pratar med varandra. Det är med hjälp av språket som vi skapar mening kring det vi ser, känner och upplever. Varje organisation skapar sig sitt eget språk, både vad gäller titlar, hur man beskriver verksamheten och vad man kallar de som jobbar i organisationen. Detta gäller också vardagskommunikation mellan människor. Som med allt annat skapar språket både möjligheter och begränsningar.

 

Språkets möjligheter och begränsningar

Inom NLP, Neuorlingvistisk programmering är lingvistiken en av grundpelarna som skapar de tankar, beteenden och förhållningssätt till det som sker. John Grinder, en av skaparna till NLP och professor i lingvistik vid universitetet i Santa Cruz, Kalifornien, USA, säger att man kan förstå språket som en dokumentation eller beskrivning av ett ögonblick i tiden. Av en händelse skapas en mening i tankar och språk, dvs du får det som händer att betyda något. Denna betydelse och/eller tanke blir kvar som ett mönster vid andra liknande händelser. Språket kan ur det perspektivet liknas vid ett fotografi taget vid en viss tidpunkt, och det är denna tidpunkt som verbalt tolkas och beskrivs. Många gånger tänker vi kanske på det berättade eller tänkta som en sanning och glömmer att det bara är ett av många möjliga tidsdokument skapat vid ett visst ögonblick. Dessutom finns det ingen möjlighet att återge allt som sker i detalj varför vi hela tiden gör förvrängningar, utelämningar och generaliseringar. Språket skapar mening och förståelse för oss själva och andra likväl som det kan bli begränsande och låsa in oss i mönster och tolkningar som inte längre fyller någon funktion. Man säger då att dessa berättelser eller sanningar begränsar oss. Tanken medför en attityd, attityden skapar ett beteende och beteendet skapar ett resultat och resultatet stödjer grundtanken. På det sättet kan man säga att du alltid får rätt vad du än tänker eller tror.

 

Berättelser uttrycker centrala aspekter av organisationens karaktär

En möjlig väg att förstå sig på en organisationskultur är att lyssna på de sagor och berättelser som cirkulerar i organisationen. Självklart talar vi inte om sagor som Pippi Långstrump och Bockarna Bruse här – även om jag tror att även de som metaforer har en hel del att säga om oss själva och vår omgivning. Men i första hand pratar vi här om det som sägs ”sitta i väggarna”, vilka berättelser som cirkulerar, berättelser som: Hur framgångsrika vi var när…., chefen som alltid brukade …., förut så var det minsann bättre…. etc. Många forskare ser dessa berättelser i våra organisationer som betydligt viktigare än en liten krydda. I varje organisation finns berättelser som uttrycker centrala aspekter av organisationens karaktär. Enligt Clark (1972) är berättelser emotionellt laddade, vilket gör dem till något annat än en rationell beskrivning av ”det som hände”. Han menar på att det är just för att berättelserna är emotionella som gör att de kan transformera sterila, rationella arbetsmiljöer – där vi utför handlingar i utbyte mot pengar – till platser som vi gillar och som positivt medskapare av vår egen identitet. Han säger vidare att en organisations “saga” är en gemensam förståelse av en unik prestation baserad på
historiska bedrifter av en formell organisation, som skapar starka band inom och utanför organisationen.

 

Berättelser kan lyfta fram det unika i organisationen

Berättelser kan användas för att lyfta fram det unika i organisationer, för att begripliggöra händelser, introducera förändring. Berättelser utmanas, omtolkas och förvandlas under sin resa i organisationen. Många av oss kommer säkert ihåg viskleken. En person viskar något till sin granne i ringen som i sin tur för meningen vidare. När den sista i ringen högt säger vad den tycker sig ha hört är det oftast långt ifrån vad som från början sas. Det är samtidigt berättelsens styrka att den alltid blir ”vår”, även om grundidén i berättelsen var en helt annan från början eller kom från en helt annan kontext. Berättelsen blir vår i det ögonblick att vi tar den till oss, tolkar den utifrån oss själv och ger den vår egen mening.

Man kan se organisationer som ett nätverk av berättelser. Det finns mycket som styrker meningen med att som ledare förstå vikten av storytelling i organisationer och att träna sig på att använda kraften i berättelsen i sin kommunikation. Genom att formulera företagets ”story” kan man inte bara påverka företagskulturen utan också bli tydligare gentemot både kunder och medarbetare. Läs mer om hur vi arbetar med storytelling här…

 

Källor:
Clark, B.R. (1972). The organizational saga in higher education. Adinistrative Science Quartely.

Annacarin Nilsson

Kommunikationskonsult, fil. kand. i pedagogisk drama, NLP and ICF certifierad coach samt examinerad logonom.
Annacarin arbetar med Kommunikativt Ledarskap och  presentationsteknik inom organisationer och företag.

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Uncategorized

THE POWER OF STORY & WHY IT MATTERS TO YOU

 

The four most evocative words… Once upon a time…

Once upon a time we lived in a wondrous world of stories. Stories of magic, make-believe, suspense, daring and adventure. Then we grew up… We became executives, accountants, lawyers, managers, marketeers, employers and employees, entrepreneurs and creatives, sales staff and computer engineers – we morphed into households, consumers, statistics in a massive global geo-political consumer market-place… where products and politicians pushed their ‘brands’ at us with persuasive promises, slogans & ads on and off-line promising: health, wealth, choice, youth, beauty, happiness, equality and security in our lives, our country and our homes!

And all around us are the Stories – albeit in a different suit of clothes, instead of the exploits and adventures of Pippi Longstocking and Mr Nilsson, Luke Skywalker and Yoda, Harry Potter and Dumbledore, Frodo and Gandalf – we have brand stories from Coca-Cola, MacDonald’s, Volvo, Shell, Apple, H&M, Monsanto, Spotify, Microsoft, IBM, IKEA, Google, not to mention the Right, the Left, the Centre, Nationalism and Religion!
All of which can be summed up in one sentence:
‘Those who Tell the Stories rule the World’ ~ alternatively attributed to the Hopi Indians and to Plato!
They were wise beings who recognised a good tale when it was being told – or sold! The ‘proof of the pudding’ is all around us socially, culturally, commercially, politically, environmentally and economically.

“The Story – from ‘Rumplstiltskin to ‘War and Peace’– is one of the basic tools invented by the human mind for the purpose of understanding. There have been great societies that did not use the wheel, but there have been no societies that did not tell stories.”

~ Ursula K. Le Guin


Three examples of different styles of storytelling: humorous/anecdotal, life with a moral, personal & business success:

1. ‘An Illinois man left the snowy streets of Chicago for a vacation in Florida. His wife was on a business trip and was planning to meet him there the next day. Upon reaching his Miami hotel, he decided to send his wife a quick email. Unfortunately, when typing her address, he missed one letter, and his email was directed instead to the inbox of an elderly preacher’s wife whose husband had passed away only the day before. When the grieving widow checked her email, she took one look at the monitor, let out a piercing scream, and fell to the floor in a dead faint. At the sound, her family rushed into the room and saw this note on the screen:

“…Dearest Wife, Just got checked in. Everything prepared for your arrival tomorrow.
P.S. Sure is hot down here”.

2. New York, 11.00 a.m. A blind man had been waiting a while at a busy road for someone to offer to guide him across, when he felt a tap on his shoulder.

“Excuse me,” said the tapper, “I’m blind – would you mind guiding me across the road?” The first blind man took the arm of the second blind man, and they both crossed the road. The first blind man was the world famous jazz pianist/composer Sir George Shearing.
He is quoted as saying after the event, “What could I do? I took him across… and it was the biggest thrill of my life.”

3. We don’t have to look further afield than Sweden’s own province of Småland for the amazing story of one of the world’s most iconic brands and its founder Ingvar Feodor Kamprad, now one of the richest men on the planet. He began his career at the age of six, selling matches. When just ten, he criss-crossed the neighbourhood on his bicycle, selling Christmas decorations, fish and pencils. At 17, in 1943, Kamprad’s father rewarded him with a small sum of money for doing well in school, despite being dyslexic. With it, Ingvar founded a business named IKEA, an abbreviation for Ingvar Kamprad from Elmtaryd, Agunnaryd, his boyhood home – the rest is history!

Actually what it is, is an amazing and inspiring story of determination, guts, vision, creativity, hard work and perseverance! So what’s behind these stories, and why is Storytelling in all its forms so influential and predominant in our lives?

For thousands of years wise, knowledgable individuals have known what only lately the business gurus and creatives have come to realise that “Storytelling is among the oldest forms of communication. Storytelling is the commonality of all human beings, in all places, in all times.” ~ Rives Collins

“We live in Story like a fish swims in water. We swim through words and images siphoning story through our minds – the way a fish siphons water through it’s gills… We cannot live without language, we cannot process experience without story”.

~ Christina Baldwin
(Author of ‘Storycatcher’, renowned teacher and conference presenter)

Since then poets, priests, actors, monarchs, politicians, Ad men & salesmen, leaders and followers have told stories about anything and everything imaginable on the planet!

“…Man in his actions and practice, as well as his functions, is essentially a storytelling animal…”

~ Alasdair MacIntyre (Scottish philosopher)

‘Many Anthropologists and writers use the expression ‘Homo Narrans’ – Humans as ‘Story Tellers’ – instead of ‘Homo Sapiens’ ~ Henning Mankell (renowned author of the Wallender novels). We don’t know who told the first story… maybe as genius film-maker & storyteller Orson Welles once said: “One day in a cave someone stood up and told a story – nobody said ‘let’s have a story!’ – until someone told a story nobody knew what a story was!! So why is it that ‘STORIES’ help us to connect more quickly, authentically and compellingly to inspire, engage and motivate an audience whether it’s company strategy, product USP or brand message.

For thousands of years, people told each other stories, myths and metaphors which bridged the gap with their audience faster and more engagingly than with logic, facts and figures. Why?
Because science has proven what our ancestors already knew long long ago: that Stories create an emotional connection in the subconscious mind that alters brainwaves and creates an immediate and powerful connection and rapport with the listener:

Everyday, as individuals, executives, leaders, entrepreneurs or influencers, we spend much of our precious time talking: discussing, negotiating, gossiping, speaking and presenting to other individuals, as well as large and small groups … with the sole aim of informing, influencing, moving, persuading, motivating, inspiring and engaging our audience.

E.M. Forster was an English author best known for his ironic and well-plotted novels. Forster’s humanistic impulse toward understanding, communicating and empathy can be summed up in the epigraph to his 1910 novel ‘Howards End’: “Only connect…”

Brené Brown, an American scholar, author, public speaker and professor, who studies, writes and speaks about human connection: our ability to empathise, belong, love says “Connection is why we’re here. We are hardwired to connect with others, it’s what gives purpose and meaning to our lives…” But to connect successfully we also need to be able communicate clearly…

From what I’ve seen, I believe Swedish society, business and academia has a pressing need for more – and better – connection, communication and engagement – not to mention charisma!
In this fast-moving, constantly changing, economic environment companies are looking for more than just another degree or MBA from the thousands of potential Graduate applicants out there.

And within Sweden’s conglomerates, companies and entrepreneurial businesses there is a pressing need to uplift the quality and value of Internal/external communication, management, sales and presentation skills. These qualities require empathic, expressive personality, open world-view and the ability to create inspired leadership via positive role modelling and personal encouragement! Characteristics that are usually only achievable from life/work experience or exposure to the benefits that confident, creative and empathic connection with competent communicators brings – characteristics that acquiring the art and science of storytelling offers in large and sustainable measure! The major issue in today’s (and tomorrow’s) business world is that the practice and competence of effective connection and communication via compelling storytelling is not at all widespread amongst leaders, managers and teams in companies, institutions and entrepreneurial enterprises especially here in Sweden – and practically non-existent in University and folkhögskolan graduates!

“Humans simply aren’t moved to action by ‘data dumps,’ dense PowerPoint slides, or spreadsheets packed with figures. People are moved by emotion. The best way to emotionally connect other people to our agenda begins with “Once upon a time…” ~ Jonathan Gottschall, author of ‘The Storytelling Animal – how stories make us human’ In fact there appears to be a real lack of authentic, engaging (not to mention charismatic) person-to-person & person-to-group communication/connection and decision-making at many levels of Swedish business, academia, administration and politics. If you want to deliver a powerful and empowering message so that it is received, understood and accepted – or develop a long term relationship with someone – you need to connect with them on an emotional, empathic and engaged level. The fastest and most effective way to connect with people empathically, inspirationally and engagingly, both professionally or personally, is to use story as your ambassador!

“Stories have power. They delight, enchant, touch, teach, recall, inspire, motivate, challenge. They help us understand. They imprint a picture on our minds. Want to make a point or raise an issue? Tell a story.”

~ Janet Litherland

I believe that the art/craft and science of Story and storytelling is an absolute necessity in 21st century education for anyone seeking rewarding and fulfilling employment. Post-graduates, job seekers and those on the career ladder who learn how to connect and engage with prospective employers, bosses and the outside world, are in a far better position to compete and succeed in the job and career market. Nancy Mellon says in ‘The Art of Storytelling’ : ”Because there is a natural storytelling urge and ability in all human beings, even just a little nurturing of this impulse can bring about astonishing and delightful results”. Research tell us “We make eleven major decisions about people in the first seven seconds of meeting them”.

Acquiring competence and skill in storytelling gives us the ability to create engaging first impressions and empathy in building rewarding relationships with management, clients and colleagues. Competence in the use of story/storytelling will give job seekers and changers the confidence, authenticity and empathy they’ll need – in and outside their professional and personal lives.

Over the past decade and a half the business world, led by it’s marketing communications and creative & media agencies has been forced to radically review and adjust their whole strategic approach to marketing & sales communication. Brands have been forced by a growing consumer dislike and distrust of ‘push-selling’ – and the awakening of a ‘Consumption-consciousness’ market place due to an explosion of ‘Vox Populi’ via the www/internet community explosion.

And so, in response to the force of ‘people-power in the market-place, companies and organisations, led by the top business and marketing gurus, have had to take a long hard look at both their message and their modes of communication… In so doing they re-discovered the oldest, most powerful and persuasive form of human communication… The STORY!

As Robert McKee who wrote ‘Story’, Hollywood’s screenwriters’ bible, put it “Stories are the most powerful way to put ideas into the world today.” By employing the emotive power of story in our speeches, presentations and pitches, we not only connect with people faster and more sustainably than by flooding them with facts’n’figures, we’re also able to engage more quickly and authentically with our audience.

As leaders, managers, marketers or engineers and entrepreneurs: ask yourself these two questions:

1) How pressing is your need to inspire deep, consistent levels of engagement and relationship from customers and clients?
2) How important is it for you – and the business – to inspire and engage coworkers, staff and teams quickly, authentically and effectively?

…If the answer to both questions is ‘it’s absolutely vital!’, then you’ll want to find the fastest, most effective way to connect with and deliver a message to your audience. This means inspiring and engaging them with the depth, breadth and passion of your vision for their and your combined success. To achieve those goals convincingly – and sustainably – you’ll need to master the oldest, most compelling and effective form of human communication: Stories and storytelling.
By using the ‘power of story’ in presentations, pitches and conversations, you’ll connect to people quickly and authentically. It’s an accepted fact that a message is more potent and persuasive when stories are incorporated into the narrative. Telling relevant stories in a compelling manner is the fastest, most effective way to holding people’s attention and engaging their action. Top business, professional, creative and media leaders all say that Story and storytelling in business is not just a nice-to-have skill and ability but an absolute pre-requisite and necessity in today & tomorrow’s social, commercial, economic and sustainable world!…

“People don’t want more information. They are up to their eye-balls in information. They want faith – faith in you, your goals, your success, in the story you tell.”

~ Annette Simmons

Wrapping your messages, arguments and supporting details in the colourful cloak of Story, significantly lifts the energy of your delivery and the power of your presentation. And your audience will see, hear and connect to a more persuasive, engaging, convincing and authentic ‘You’.
“As a young man Michael Downing lost the use of all four of his limbs. He was asked to speak to a group of wounded soldiers at the end of World War I, He started out by telling them “I want you to know that anything is possible, you have a bright future ahead of you and the potential to achieve anything that you desire”. The soldiers immediately started booing him. Who was this upstart telling them they could be and do anything they wanted, when they were so injured and impaired? Then Michael proceeded to remove a prosthetic right leg, then a prosthetic left leg, then a prosthetic right arm, then a prosthetic left hand. At fourteen he’d fallen off a wagon in a snow-storm , suffered such severe frostbite that the doctors had to amputate both legs, an arm and a hand at the wrist. Sitting there a stump of a man he started his speech over: “I want you to know that anything is possible, you have a bright future ahead of you and the potential to achieve anything that you desire”.
I should mention that Michael Downing had become a Minnesota Republican politician and Speaker of the Minnesota House of Representatives. He was also a former newspaper publisher and owned a real estate business. ~ Minnesota State Records

Rolf Jensen, Copenhagen Institute of Future Studies writes in his book ‘The Dream Society’:
“…The highest-paid person in the first half of the next century will be the “storyteller”. The value of products will depend on the story they tell. Nike and many other global companies are already mainly storytellers. That is where the money is – even today…”

If you’re looking for a faster route to get your message across, there’s a better way of connecting and communicating effectively with your audience – by putting the power of Story in your personal and corporate tool-box!

Moral of this Story: “Storytelling is the most underrated skill when it comes to business”

~ Gary Vaynerchuk

by Michael A Vanderosen March 2017

 

Michael  Vanderosen
Specialist in helping people to connect via storytelling.

Michael offers engaging and fun experiential talks, seminars & workshops on become a compelling, charismatic teller of stories in all personal and business group situations. ‘Why Stories Matter!’ – his introduction to the indispensable elements of powerful storytelling in today’s fast-moving, competitive world – is a Leaders’ fast-track to better, faster, more effective one-on-one/group engagement. No team can be fully effective without inspired, whole-hearted engagement from the ‘Get-Go’!  Michael has a well-deserved reputation for helping ‘raise the bar’ for organisations and individuals. As an inspirational lecturer and facilitator his dynamic workshops ‘Why Stories Matter!’ and ‘The Power of Story and How to Use It’ coach the use of powerful imagery and narrative magic to strengthen and uplift presentations and sales pitches – as well as internal and external conversations. If you’re looking for a ‘fast track’ to get your message across… there’s a better way of connecting with people by using empathy, metaphor and story. To find out how to uplift and super-charge your personal, brand and corporate stories – contact us here…

(Note: All talks, seminars/workshops are in English)

 

 

Share This: