Categories
Annacarin Nilsson Blogginlägg

Det Nya Ledarskapet möter nya behov som kräver nya kompetenser!

[two_third]

Det är spännande att se på hur synen på ledarskap och kommunikation i organisationer har förändrats över tid. Idag möter vi helt nya förutsättningar och behov som kräver helt nya  färdigheter och kompetenser. Jag har studerat kommunikation och ledarskap inom västerländska organisationer för att se hur det sett ut över tid och för att få en förståelse för var vi är idag.

Denna artikeln är en del av en större studie om ledarskap och kommunikation i organisationer.

Ledarskapet – en social konstruktion

Vi skapar vår verklighet med våra medvetna
och omedvetna tankar, känslor och föreställningar.

~ Anonym

 

Utvecklingen av våra olika sätt att samordna oss i s.k. ”sociala konstruktioner” har genomgått många förändringar över tid i vårt moderna samhälle. Moderna samhällen inbegriper de som har genomgått den industriella och demokratiska revolutionen dvs. västliga, kapitalistiska och demokratiska samhällen. I dessa samhällen värderas dels tillväxten dvs. hur vi uppnår mål på mest effektivt och kostnadseffektivt sätt, men också hur vi kommunicerar moraliska normer och kulturella värderingar internt och externt.

Ordet struktur innebär den helhet eller det mönster som byggs upp av de ingående delarna. Inom forskning om organisationer förekommer oftast två begrepp; social struktur och organisationsstruktur. Sociala strukturer består av olika mönster av social samverkan, accepterade normer och informella regler för hur man ska uppträda. Dessa sociala strukturer ingår i alla grupper där människor finns samlade och ska interagera. Den sociala strukturen formar kommunikationen i organisationer.

 

Ledarskapet – en mellanmänsklig överenskommelse

I alla sociala konstruktioner uppstår olika roller. Dessa roller tillskrivs olika funktioner, både från andra och från en själv. Med tillskrivande av olika funktioner uppstår också olika förväntningar.

Ledarskapet är en social konstruktion som vi över tid har tilldelat olika värde, mening och funktion.  Dessa kollektiva överenskommelser, fungerar som kollektiva idéer om vad ett ledarskap ska innebära, vilken funktion det ska ha, vilket värde och vilken makt som ska tilldelas ett ledarskap. Man har genom tiderna haft olika förväntningar på vad ett ledarskap ska innefatta.

 

Ledarskap – ett relativt nytt akademiskt fenomen i Norden

 

Ledarskap är ett relativt nytt akademiskt fenomen i Norden. Det ökade intresset för ledaskap på en akademisk nivå kan kopplas till de högre kraven på omställning och högre effektivitet som uppstod i den offentliga och privata sektorn på 80- och 90 talet.

Vidare handlar ledarskap om att ha resurser och auktoritet för att kunna prägla organisationens verksamhet, värdegrunder och målstrukturer. Socialt sätt är det ett ömsesidigt beroende mellan aktörer som tillsammans ska få saker och ting gjorda. Grundvalen för ledarskap som en auktoritativ handlingskoordinering, beskrivs som en funktion som får de underställda att underordna sig och agera linje med uppsatta mål.

Ledarskapets överordnade position ges auktoritet att utöva påverkan av beteenden av de underordnade. Ledarskapet inbegriper således makt som ett hierarkiskt element. Men ledarskapet kräver också samverkan från de som ska ledas. Om vi i denna interaktionsprocess utesluter koordinationen av handlingar genom yttre tvång, så ingår förmåga till att skapa goda sociala relationen som en central del i ledarskapet.

 

Kommunikativt Ledarskap


I dagsläget upptar kommunikation med andra människor ca 80. % av ledarens vardag. Även om kommunikation alltid varit en viktig del i ledarskapet så förutsätter vår tids organisationer en helt ny form av kommunikation. Den utveckling som skett och som sker inom organisationer har förändrat chefer och ledares kommunikationsroll från att i huvudsak bestå av att förmedla statisk information till att engagera och motivera och slutligen att också ta vara på medarbetares idéer och tankar. Detta kräver helt nya kompetenser inom kommunikation och samtalsfärdigheter.

Tre olika ledarstilar

 

Figur: Klas Roth, Föreläsare i Kommunikativt Ledarskap, Stockholms Universitet

Figuren beskriver tre olika ledarstilar som schematiskt skapar tre olika företagskulturer. Den ena ledarstilen behöver inte nödvändigtvis utesluta den andra.

Den inre cirkeln beskriver klassiskt Transaktionellt Ledarskap där ledaren bestämmer, ger order och följer upp. Kommunikationen i denna organisation är auktoritär, vertikal och byråkratisk. Den är till stor del byggd på en enkelriktad och formell kommunikationsprocess. Informationen sprids uppifrån och ner och handlar främst om arbetsuppgiften. Ledarskapet kan beskrivas som en utbytesrelation mellan olika roller. Partnerskapet är distanserat och medarbetare motiveras med positiv och negativ belöning. Relationen utgår från utbyte av tjänster och ekonomi.

Mittcirkeln, Transformativt Ledarskap, utgår från att inspirera, motivera, engagera medarbetare att förstå uppsatta mål, sammanhang, engagera sig i sina uppgifter och gå mot samma håll. Kommunikationen har fortfarande bestämda mål men kommunikationen är mer förtäckt. Det ges möjlighet till att ställa frågor och påverka till en viss grad inom ramen för vissa måluppfyllelser. Ledarskapets kommunikation har nu förflyttats sig till att förmedla visioner, inspirera, engagera och involvera medarbetare att gå mot uppsatta mål. Kommunikationen i ledarskapet kräver en större uttrycksfullhet och förmåga att engagera och inspirera.

I den yttre ringen Transcendentalt Ledarskap, sätts medarbetarens idéer och vilja till samverkan och påverkan i centrum. Här ges möjlighet att kritisera och komma med egna tankar och idéer. Partnerrelationen förflyttas från funktioner till en mellanmänsklig relation där ledarskapet förutsätts vara förståelseorienterad med kvalitéer som uppriktighet, sanning och social riktighet. I denna cirkel är relationen byggd på ett utbyte av idéer och bidrag. Det inbegriper ett mer Idébaserat Ledarskap, ett ledarskap som handlar om att ta vara på medarbetares idéer. Det handlar om att involvera, skapa mening och sammanhang. I denna kommunikation är tre aspekter viktiga: att sålla och sortera, förädla och förklara samt att skapa förutsättningar för dialog. Det representerar ett demokratiskt ledarskap som bygger på samarbete och en form av resonerande runt vad som bör göras och hur. Till skillnad på strategisk kommunikation som handlar om att uppnå mål med hjälp av språkliga medel så handlar transcendentalt ledarskap mer om förmågan att skapa enighet och att agera tillsammans och ta beslut enligt en gemensam konsensus. Fokus är på medarbetarna och handlar om att uppmuntra en kollektiv initiativförmåga där chefens roll blir att stärka och uppmuntra initiativ, ansvarstagande och samarbete samt skapa förutsättningar för utveckling.

 

Olika ledarskap möter helt olika behov

Maslows behovstrappa.
Källa: https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-behovstrappa/

De olika ledarstilarna utvecklar olika partnerskap och företagskulturer och de möter olika behov hos medarbetarna enligt Maslows behovstrappa. Det transaktiva ledarskapet möter behovet av ekonomiskt utbyte.  Partnerskapet ses som mer distanserat och som möte av funktioner men möter behovet av ekonomisk trygghet.

Transformativt ledarskap möter behovet av att uppleva gemenskap, sammanhang och värdet av att bidra.

Transcendentalt ledarskap kräver ett djupare mellanmänskligt samspel och förtroende. Det kräver också en större jämlikhet i roller och funktion. Denna form av partnerskap kräver mer av medarbetaren och ledare vad gäller självinsikt, självledarskap, kommunikation, samspel och fördjupade samtalsfärdigheter för att nå högsta trappsteget i Maslows behovstrappa – självförverkligande.

Kommunikation är alltid kontextbundet dvs. den bör kunna anpassas till situation, personer och mogenhet. Samtliga nivåer kan vara av olika värde i olika situationer men när man talar om Det Nya Ledarskapet menar man ett ledarskap som inbegriper medarbetarens idéer och åsikter på ett nytt sätt. Maktbalansen får en tydlig förskjutning. Det senare kräver helt nya färdigheter inom kommunikation och samtalsfärdigheter. Det inbegriper allt från förmåga att vara närvarande och skapa god kontakt, att lyssna på en högre nivå, att coacha, stödja, utmana, att hantera sina egna affekter och begränsande tankar – kort sagt att på ett djupare plan förstå hur man själv och andra människor fungerar individuellt och i grupp.

 

InterACT Group har specialiserat sig på att utveckla den kommunikativa kompetensen inom dessa områden. Vi jobbar utifrån anpassningsbara, forsknings- och evidensbaserade program som är mätbara inom kommunikation, samspel och coaching.
 

Källor:

Cardona, P. (2000). Transcedental leadership. The leadership & Organization Develoment Journal, 21/4, 201 – 206. MCB University press (ISSN 0143 – 7739).
Eriksen, E. O. (1997). Kommunikativt ledarskap. Om styrning i offentliga organisationer. Daidalos.
Forslund, M. (2013). Organisering och ledning. Författaren och Liber AB.
Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C. (2012) Kommunikation i organisation. Liber.
Searle, J. (1997). Konstruktionen av den sociala verkligheten. Daidalos.
Wahl, A., Holgersson, C., Höök, S. (2011). Det ordnar sig. Teorier om organisation och kön. Lund: Studentlitteratur AB.

Hela uppsatsen finns att läsa genom att lämna ditt namn och din e-mail här …

 

Annacarin Nilsson, arbetar med ledarskap, kommunikation och coaching.

Hon har en bakgrund inom teater som teaterpedagog och regissör inom vilket ledarskap och samspel verkligen utgör en central del. Utöver de estetiska grundkunskaperna såsom retorik, framställning och samspel så har Annacarin studerat vidare inom kommunikation, organisation och ledarskap på akademisk nivå. Annacarin är fil.kand i dramametodik samt Certifierad coach.

Detta är en artikel som utgår från en längre uppsats som undersöker ledarskap och kommunikation i organisationer över tid.

Annacarins fokus förutom framställningsteknik är det mellanmänskliga mötet som inkluderar att skapa tillit, bygga förtroende, stödja, utmana och utveckla medarbetare och samspel.

Annacarin Nilsson


Kommunikationskonsult, ICF Certifierad Coach,
Examinerad Logonom, Fil. kand. Dramapedagogik,

[/two_third]

 


 

 

 

 

 

Share This:

Categories
Blogginlägg Uncategorized

Tala som en ledare

RÖSTEN ÄR DITT MEST BERÖRANDE UTTRYCKSMEDEL  

Visst vore det fantastiskt att ha tillgång till en kraftfull röst som bär, når ut och berör! Med rätt röst kan du förföra nationer. Med rätt röst ska du beröra dina medarbetare!

Rösten är ditt mest berörande uttrycksmedel. Det är din röst som förmedlar det som finns bortom orden: motiv, engagemang och känslor. Röstteknik handlar också om hur du skapar energi, kontakt och närvaro. Det handlar om att ta fram det som är du och förstärka ditt personliga uttryck!

EN LEVANDE RÖST ÄR BÖJLIG MED VARIERAD MELODI OCH KLANG

En levande röst är böjlig, med varierad melodi och klang. Den opersonliga rösten uppfattar vi som mer klangfattig, utan melodi och mer statisk. Det är inte vad som sägs som är avgörande utan hur det sägs!

Du känner säkert till historien när den amerikanska regissören Orson Welles den 30 oktober 1938 fullkomligt skrämde slag på radiolyssnarna i CBS med sin radioteateruppsättning, “Världarnas krig” (Mars Invasions) genom att skapa en känsla av att det var en live sändning. Folk sprang ut på gatorna flydde i panik. Orson Welles tvingades dagen efter att be radiopubliken om ursäkt.

Jag gjorde inspelningen som du kan lyssna på längst ner precis innan jul och det fick mig att tänka på en helt annan stämning och en helt annan röst. För många människor är Bengt Feldreichs varma, ombonade och klangfulla röst och sång från Kalle Ankas kavalkad på julafton synonymt med julstämning.

Både Orson Wells och Bengt Feldreich hade röster som berörde människor. Det kan din röst också göra om du tränar. Det fina är att du inte behöver bli en kopia av någon av dem. Det räcker att du använder och utvecklar ditt eget unika uttryck.

DIN RÖST ÄR LIKA UNIK SOM DITT FINGERAVTRYCK

Det finns ingen som låter som du! Det beror på att våra hålrum i skelettet – där rösten klingar – ser olika ut. Du har med andra ord ett helt unikt röst ID!

Men din röst är också ett beteende, och det är framför allt detta som går att träna. Att arbeta med röstteknik är en blandning av personlighetsutveckling och muskelträning.   Grundläggande är din hållnings och din andning men också din närvaro! Som en framgångsrik kommunikatör behöver du ha förmågan att vara närvarande, och bjuda in andra i denna närvaro. För bara HÄR och NU finns din egentliga kraft och din förmåga att påverka! Det finns inget kraftfullare än att VARA JUST DU! JUST NU!

VAD KOMMER DET SIG DÅ ATT MAN INTE ALLTID HAR FULL TILLGÅNG TILL SIN RÖST?

Jag får den här frågan väldigt ofta. Det finns såklart inga generella svar. Eftersom rösten till stor del är ett beteende tar man efter de mönster som finns i omgivningen, både psykologiska och fysiologiska. Du kan också ha haft ett mer stillasittande och intellektuellt arbete över tid och tappat bort kroppen. Då förlorar man lätt den djupa bukandningen. Ett annat skäl är också psykologiska blockeringar som handlar om att man av någon anledning har blockerat känslor eller på annat sätt censurerat rösten och därmed dess fria uttryck. Det finns ju såklart också fysiska skäl såsom astma och allergi som kan påverka andningen och därmed rösten. Men som sagt det finns inget generellt svar.

ÄVEN TANKEN HAR EN RÖST

Även minnet har en röst, d.v.s. säga tanken du tänker har en röst som skapar en känsla i dig och det blir sedan ett minne. Bara genom att ändra på rösten på en tanke kan du skapa en helt annan känsla. Föreställ dig en hård, kall, skärande röst som skriker något åt dig! Känn hur magen kniper ihop av rädsla eller obehag. Tänk dig nu att hör samma sak igen fast denna gång hör du tanken med Kalle Ankas röst eller varför inte med en mjuk svepande röst. Då skapar du säkert en helt annan känsla i magen!

RÖSTTRÄNING PÅVERKAR PÅ MÅNGA PLAN

Röstträning påverkar dig med all säkerhet på många olika plan både psykologiskt, fysiologiskt och mentalt. Genom att träna din andning och närvaro så minskar du t ex. stress och negativa tankemönster. Du bygger upp en starkare självkänsla, frigör kroppsliga spänningar och skapar lugn och trygghet. Andning påverkar också sömn, värmereglering och ämnesomsättning. Genom att bli medveten om din kroppshållning kan du påverka onödiga fysiska spänningar, förändra psykologiska och mentala mönster och om något så stärker kroppsmedvetenhet både närvaro och din känsla av trygghet och självkänsla. Så HUR kan du träna din röst på ett sätt som verkligen tar sig in människor öron, kropp och sinnen. HUR kan du träna din röst för att nå ut och påverka andra människor på ett positivt sätt.

Lyssna på del 1 här inunder. Alla delarna finns att ladda ner på Kontentan här.

Share This:

Categories
Blogginlägg Uncategorized

Rösten som berör….

Rösten som berör…

Fritt ur boken  ’Skådespelaren och det skapande ögonblicket’ av Gunnel Bergström.

Den som genom rösten kan förmedla motiven och känslorna, känslolivets klangbotten bakom orden, når publikens djupaste och hemligaste känslosträngar. Andra berörs vi inte alls av, fast de säger eller sjunger exakt samma ord. Det är således inte vad som sägs som är avgörande utan hur det sägs, säger Gunnel Bergström i sin bok  ’ Skådespelaren och det skapande ögonblicket’.

Vidare beskriver hon rösten som berör som personlig. I den avspeglar sig ett engagemang: hur tankar föds och länkar sig i varandra och vilka känslor som driver människan att tänka och handla som hon gör. En sådan röst är böjlig, melodisk och den personliga klangen är ständigt föränderlig i ett klangrikt flöde. Motsatsen, den opersonliga rösten, uppfattar vi som oengagerad därför att den är klangfattig och oböjlig. Den säger oss mycket lite eller inget alls om personens motiv eller känslor.

Avgörande för om en röst är uttrycksfull eller inte är inte, som många tror, vilja, huruvida vi vill förmedla våra känslor eller inte, utan i vilken grad vi har kontakt med och tillgång till våra emotionella djup. Detta beror i sin tur på om vi har en avspänd och levande kropp som tillåter våra tankar och känslor att nå ner i och påverkar hela vår personlighet.  Många spänningar fungerar så att det hindrar impulser och tankar att nå annat än intellektet.

Orsaken till att rösten blivit opersonlig och uttryckslös kan vara att man växt upp i en miljö där föräldrar och senare lärare hade en anspänd kroppshållning och ett anspänt tal. Barn imiterar omedvetet sina vårdare. Och rör sig och talar som de. Ett annat skäl kan vara att man lever ett stillasittande, intellektuellt krävande liv från skolstarten från skolstarten och framåt och därför tappat bort kroppen och då förlorar djup i bukandningen. Hög bröstandning innebär att andningen blir kort och snabb och att stämläpparna vid sidan om sin tonbildning används för att ekonomisera med luften varvid struphuvudet åker upp och rösten låter ”klämd”. Ett annat skäl till varför rösten inte klingar fritt och nyansrikt är den personliga censuren.

Sättet att råda bot på en onyanserad röst är att lära sig avspänning och en andning som startar längst ner i kroppen i den långa bukmuskeln, strax över blygdbenet, samt ökar kroppens rörlighet. Det finns ett klart samband mellan kroppens uttryck och röstens. Kroppen kan liknas vid en klanglåda som ständigt förändras så att nya nyansvillkor skapas. Ett utmärkt sätt att träna rösten är att träna den tillsammans med rörelser.

 

Share This: